Podział majątkuRodzinaRozwód i separacja

Majątek wspólny – jak go podzielić?

Kiedy majątek może zostać podzielony?

Podziału majątku wspólnego można dokonać w przypadku powstania rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Sytuacja taka ma miejsce w następujących przypadkach:

  • orzeczenia przez sąd rozwodu,
  • orzeczenia przez sąd separacji,
  • orzeczenia ubezwłasnowolnienia,
  • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami może także zostać orzeczona na mocy wyroku sądu zapadłego na wniosek każdego z małżonków albo na wniosek wierzyciela jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni on, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków. Małżonkowie mogą także w każdym czasie zawrzeć umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową. Umowa taka zawierana jest w formie aktu notarialnego.

 Na czym polega podział?

W trakcie postępowania dokonuje się podziału aktywów wchodzących w skład majątku wspólnego w dacie ustania wspólności majątkowej a istniejących w chwili podziału majątku. W przypadku gdy małżonkowie oprócz majątku wspólnego mają także majątki osobiste rozliczeniu podlegają także wydatki i nakłady poczynione z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny oraz wydatki i nadkłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty któregokolwiek z małżonków.

Pepsi jest ikoną. Zapytaj ludzi o kolor GMT-Master, a zobaczysz, że większość z nich odpowie na niebiesko-czerwoną edycję ramki. Niedawno rolex replika wydała ponownie GMT Pepsi z nową i innowacyjną ceramiczną ramką, niestety (dla naszych kont bankowych) w białym złocie. Zwykle ten repliki zegarków był sprzedawany ze stali nierdzewnej. GMT-Master jest z pewnością najbardziej kultowym zegarem podróżniczym, z czytelnym i praktycznym 24-godzinnym obrotowym pierścieniem i środkową ręką GMT. Wszystko razem, repliki zegarków tworzy bardzo atrakcyjny zegarek, ale wyraźnie nie oznacza, że ​​wyglądasz inaczej.

Zasadą jest, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Istnieje jednak możliwość odstąpienia, z ważnych powodów, od tej zasady i żądania aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku.

Podział majątku wspólnego może nastąpić na podstawie orzeczenia sądu zawartego w wyroku rozwodowym albo w odrębnym postępowaniu albo na mocy umowy zawartej pomiędzy małżonkami. Umowa może być zawarta w formie ustnej, pisemnej lub też w formie aktu notarialnego. W przypadku gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub użytkowanie wieczyste umowa taka musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Co komu przypadnie?

W przypadku umownego podziału majątku, zgodnie z zasadą swobody umów to od małżonków zależy jak dokonają oni podziału ich majątku i jak go wycenią. Natomiast w toku postępowania sądowego o podział majątku, gdy małżonkowie nie są zgodni co do składu majątku, jego wartości oraz sposobu podziału majątku, to sąd ustali skład majątku wspólnego, wartości poszczególnych jego składników (kierując się wycenami dokonanymi przez biegłych) oraz ustala sposób podziału tych składników.

Można dokonać podziału fizycznego poszczególnych składników pomiędzy małżonków, przyznać jednemu z małżonków na wyłączną własność dany składnik majątku (np. nieruchomość) z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego (określając przy tym terminy spłat) albo też sprzedać poszczególne składniki majątku wspólnego, a sumę uzyskaną z ich sprzedaży podzielić pomiędzy małżonków.

 

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorką tel. 61 624 39 20.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditEmail this to someonePrint this page
Joanna Gacek

Joanna Gacek

Adwokat.
Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym oraz prawie rodzinnym.

Została nagrodzona przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu za najlepszy wynik na egzaminie adwokackim w 2012 r. Wcześniej uzyskała II nagrodę w Konkursie im. Prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poprzedni wpis

Cydr. Jakie są dozwolone formy jego promocji?

Następny wpis

Pracownik wobec przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę