Bez kategoriiE-biznesPrawo cywilne i postępowanie cywilne

Jakie są konsekwencje niepoinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Od 25 grudnia 2015 r. obowiązuje ustawa o ochronie praw konsumenta, która zrewolucjonizowała dotychczasowe przepisy dotyczące zawierania umów przez Internet oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.  Jednym z przysługujących konsumentom na podstawie ustawy uprawnień jest prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów i bez podawania przyczyn. Konsument może z niego skorzystać w terminie 14 dni odpowiednio: od dnia otrzymania nabywanej rzeczy albo od dnia zawarcia umowy. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek poinformowania konsumenta o przysługującym mu uprawnieniu. Jakie mogą być konsekwencje zaniechania tego obowiązku?

I Konsekwencje wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

1. Przedłużenie terminu do odstąpienia od umowy

W przypadku nie poinformowania konsumenta przez przedsiębiorcę, o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 29 ust. 1 prawo do odstąpienia   wygasa po upływie 12 miesięcy od upływu okresu 14 dni, w trakcie którego konsument zgodnie z art. 27 ustawy mógł odstąpić od umowy.

 

2. Możliwość nałożenia grzywny

Ponadto ustawą o prawach konsumenta znowelizowana została ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, do której dodany został przepis art. 139 b, zgodnie z którym”

Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podlega karze grzywny.”

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

II Konsekwencje wynikające z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Zaniechanie informowania konsumentów o przysługującym im prawie do odstąpienia zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności. Zgodnie ze wskazanym przepisem za praktykę taką należy uznać przede wszystkim naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.

Konsekwencją naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 jest możliwość nałożenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kary w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nawet w sytuacji, jeżeli naruszenie miało charakter nieumyślny.

 

Metoda obliczania obrotu

Zgodnie z art. 106 ust. 3 pkt 1 ustawy obrót oblicza się jako sumę przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat – w przypadku przedsiębiorcy sporządzającego taki rachunek na podstawie przepisów o rachunkowości.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditEmail this to someonePrint this page
Michał Ceranek

Michał Ceranek

Radca prawny. Partner zarządzający.

Zajmuje się przede wszystkim prawem spółek, prawem reklamy i marketingu, kontraktami i transakcjami handlowymi, zagadnieniami związanymi z produkcją i sprzedażą napojów alkoholowych, e-biznesem oraz nowoczesnymi technologiami.

Poprzedni wpis

Wynagrodzenie za linie przesyłowe. O tym kiedy masz na nie szansę Jakub Ceranek pisze w miesięczniku Bydło.

Następny wpis