PRAWO DO BIZNESUPrawo handlowe

Jaką formę prowadzenia działalności wybrać?

Jednym z podstawowych pytań, na które należy sobie odpowiedzieć kiedy podejmujemy działalność gospodarczą jest pytanie o formę, w której będzie prowadzona. Wybór formy prowadzonej działalności ma wpływ na wysokość ponoszonych kosztów, szybkość podejmowania i realizacji decyzji oraz na ewentualne pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania.

Działalność gospodarcza osoby fizycznej

Działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, to najpopularniejsza forma prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce. Jej największą zaletą są stosunkowo niskie (w porównaniu z innymi formami) koszty działalności. W zasadzie sprowadzają się one opłacenia wynagrodzenia księgowej (chyba, że rozliczenia prowadzone są samodzielnie) oraz zapłaty należnego podatku i składki ZUS. W praktyce jednak w okresie dwóch lat od założenia przedsiębiorca może korzystać z preferencyjnej składki ZUS. Do zalet, pod warunkiem że osoba rozpoczynająca działalność jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna, należy również możliwość ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, której wysokość sięgnąć może kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Procedura zarejestrowania się jako przedsiębiorca jest stosunkowo prosta i szybka. Sprowadza się do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej we właściwym urzędzie gminy. Wniosek można złożyć także przez Internet, jednak żeby skorzystać z takiego rozwiązania należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny (usługa certyfikacyjna jest usługą komercyjną i jest odpłatna) albo posiadać konto na platformie ePUAP (w tym wypadku jednak, żeby profil był w pełni aktywny należy udać się wcześniej do punktu potwierdzającego tożsamość np. odpowiedniego urzędu skarbowego w celu złożenia i poświadczenia podpisu). Tym samym zdecydowanie szybszym i prostszym rozwiązaniem będzie udanie się do urzędu gminy.

Minusem prowadzenia działalności gospodarczej w opisywanej formie jest ponoszenie przez przedsiębiorcę odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte w związku z prowadzeniem działalności całym swoim majątkiem. Inaczej mówiąc, jeżeli przedsiębiorca np. zawrze umowę, w której zostanie zastrzeżona kara 1.000.000 złotych i z jakiegoś powodu przyjdzie mu ją zapłacić, to jeżeli nie będzie miał pieniędzy na jej zapłatę, w przypadku egzekucji będzie ona mogła być prowadzona z całego jego majątku.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W Kodeksie Spółek Handlowych zostały wyróżnione dwa rodzaje spółek: osobowe i kapitałowe. Do pierwszej kategorii należą: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo akcyjna. Do drugiej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Podstawowa różnica pomiędzy pierwszą, a drugą kategorią jest taka, że wspólnicy spółek kapitałowych nie odpowiadają za zobowiązania spółki. To jest też powód, dla którego zdecydowanie najpopularniejszą spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wymogi, które należy spełnić tworząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością są z kolei mniej rygorystyczne niż dla spółki akcyjnej.

Tak jak powyżej wskazano wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za jej zobowiązania. W rzeczywistości wspólnicy często zasiadają w zarządach spółek. W takiej sytuacji osoba będąca jednocześnie wspólnikiem i członkiem zarządu będzie ponosiła odpowiedzialność za jej zobowiązania jako członek zarządu na zasadach wskazanych w art. 299 KSH.

Założenie spółki w „tradycyjnym trybie” trwa ok. trzech tygodni. Przede wszystkim należy udać się do notariusza w celu sporządzenia umowy spółki. W drugiej kolejności należy złożyć we właściwym Sądzie Rejonowym wniosek o rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców. W konsekwencji wprowadzenia reformy tzw. „jednego okienka” wraz z wnioskiem o wpis do rejestru należy złożyć wniosek NIP-2 (zgłoszenie identyfikacyjne osoby prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem), RG-1 (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej) oraz ZUS ZPA (zgłoszenie danych płatnika składek), które sąd prześle do poszczególnych urzędów.

Koszty z jakimi należy się liczyć, to koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz koszty opłat sądowych.

Tańszą i zdecydowanie szybszą alternatywą może być założenie spółki w tzw. procedurze S24 (piszemy o niej tutaj). Korzystając z tego sposobu po mniej więcej trzech dniach od dnia złożenia wniosku o rejestrację spółki, może ona podjąć działalność posiadając już numer REGON oraz NIP (do urzędów należy udać się osobiście, co zdecydowanie skraca procedurę).

Prowadzenie spółki z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości, w związku z czym w przypadku korzystania z usług księgowych należy liczyć się z wyższymi kosztami. W odróżnieniu od jednoosobowej działalności gospodarczej spółki nie można też szybko zlikwidować – procedura trwa co najmniej sześć miesięcy.

Podsumowując: warto rozważyć powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, kiedy dysponuje się sporymi środkami finansowymi lub pewnością, że jej produkty lub świadczone przez nią usługi znajdą nabywców.

Pion w inkubatorze/preinkubatorze przedsiębiorczości

Nie bez powodu pion jest ostatnią z omawianych form prowadzenia działalności. Obrazowo pion można określić jako w miarę samodzielną jednostkę inkubatora przedsiębiorczości. Rozwiązanie sprowadza się do możliwości, za niewielką opłatą, korzystania z podmiotowości prawnej fundacji prowadzącej inkubator lub preinkubator. Innymi słowy daje możliwość zawierania umów i wystawiania faktur VAT.

Często inkubatory oferują swoje usługi w pakietach. W zależności od wybranego pakietu można korzystać z usług księgowych, prawnych, najmu pomieszczeń (np. salek konferencyjnych) oraz wsparcia marketingowego.

Tego rodzaju forma działalności może być atrakcyjna dla osób, które dysponują niewielkim kapitałem początkowym. Ma jednak także swoje wady. Przede wszystkim wszelkie środki pieniężne od kontrahentów najpierw trafiają na konto inkubatora. Dopiero później przelewane są na rachunek osób prowadzących działalność w ramach inkubatora. Często trzeba na nie poczekać. Podobnie rzecz się ma z zawieraniem umów, które przed podpisaniem z kontrahentem weryfikowane są przez inkubator. Podsumowując wadą inkubatorów są procedury administracyjne i czas na nie poświęcany.

Podsumowanie

Każdy przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej formy prowadzenia działalności powinien we własnym zakresie rozważyć wszystkie argumenty za i przeciwko poszczególnym formom. Dla przedsięwzięć angażujących większą liczbę wspólników lub takich, na których realizację przeznaczane są większe środki najlepszą formą wydaje się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny i analizy.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditEmail this to someonePrint this page
Michał Ceranek

Michał Ceranek

Radca prawny. Partner zarządzający.

Zajmuje się przede wszystkim prawem spółek, prawem reklamy i marketingu, kontraktami i transakcjami handlowymi, zagadnieniami związanymi z produkcją i sprzedażą napojów alkoholowych, e-biznesem oraz nowoczesnymi technologiami.

Poprzedni wpis

Dokumenty potrzebne przy przekształcaniu przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

Następny wpis

Wakacje z biurem podróży - Jakub Ceranek dla Głosu Wielkopolskiego