AlimentyDzieciPodział majątkuRozwód i separacja

Czego dotyczy postępowanie rozwodowe i o jakich kwestiach sąd orzeka w wyroku rozwodowym?

Postępowanie rozwodowe nie ogranicza się tylko do ustalenia czy wystąpiły przesłanki do rozwodu czy też nie, ale obejmuje także szereg innych kwestii, które sąd zobowiązany jest ustalić.

 Z czyjej winy?

W pierwszej kolejności sąd prowadzi postępowanie w zakresie ustalenia, czy i który z małżonków ponosi winę w rozpadzie pożycia. Sąd może orzec rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków albo rozwód z winy obydwu stron. Możliwe jest zaniechanie przez sąd orzekania o winie, ale tylko w przypadku gdy następuje to na zgodny wniosek obu stron.

 Władza rodzicielska

W przypadku gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci sąd zobowiązany jest orzec w przedmiocie władzy rodzicielskiej. Jej wykonywanie może zostać powierzone jednemu z rodziców z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dzieci albo władza rodzicielska może zostać pozostawiona obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek. Sąd orzeka także o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości renty alimentacyjnej na rzecz dzieci. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do sposobu kontaktów z dziećmi sąd może odstąpić od ich uregulowania.

 Mieszkanie

Jeżeli małżonkowie zamieszkują razem w ich wspólnym mieszkaniu sąd orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania po rozwodzie na czas wspólnego zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

 Podział majątku

W wyroku rozwodowym może znaleźć się także rozstrzygnięcie dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków jednak tylko w przypadku gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W sytuacji gdy małżonkowie nie są zgodni co do sposobu podziału ich majątku wspólnego konieczne będzie przeprowadzenie, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, odrębnego postępowania sądowego w tym przedmiocie.

 Alimenty

Sąd w wyroku rozwodowym na wniosek jednego z małżonków orzeka także o obowiązku dostarczania środków utrzymania drugiemu z nich. Wystąpić z żądaniem zasądzenia alimentów od drugiego małżonka może jedynie małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku oraz małżonek uznany na niewinnego rozpadu pożycia małżeńskiego w sytuacji gdy drugi z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka niewinnego.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorką tel. 61 624 39 20.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditEmail this to someonePrint this page
Joanna Gacek

Joanna Gacek

Adwokat.
Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym oraz prawie rodzinnym.

Została nagrodzona przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu za najlepszy wynik na egzaminie adwokackim w 2012 r. Wcześniej uzyskała II nagrodę w Konkursie im. Prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poprzedni wpis

Pracownik wobec przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

Następny wpis

Polskie miasta toną w reklamach