Marketing i reklamaPRAWO DO BIZNESU

Cydr. Jakie są dozwolone formy jego promocji?

Cydr został w ostatnich dniach okrzyknięty remedium na kłopoty polskich producentów jabłek, które spowodowane zostały zakazem importu polskich owoców do Rosji.  Cydr to napój alkoholowy o stosunkowo niskiej zawartości alkoholu wahającej się z reguły pomiędzy 2% a 7%, niewiele zatem w tym zakresie różni się od piwa. W przeciwieństwie jednak do piwa co do zasady cydru nie wolno reklamować i promować. Jak wynika z doniesień medialnych ta sytuacja może wkrótce ulec zmianie.

Zanim jednak przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną znowelizowane, co w odniesieniu do cydru w dużej mierze zależy od opinii Ministerstwa Zdrowia, warto zastanowić się czy i w jaki sposób cydr można w Polsce w chwili obecnej promować.

Jedynym rodzajem alkoholu, który można w Polsce reklamować pod pewnymi warunkami jest piwo. Nie oznacza to jednak, że inne rodzaje alkoholu nie mogą być w ogóle  promowane. Najważniejsze z punktu widzenia promocji napojów alkoholowych jest wprowadzone przez ustawę w art. 21 wyraźne rozróżnienie pomiędzy promocją napojów alkoholowych, ich reklamą oraz sponsorowaniem i informowaniem o sponsorowaniu..

Czym jest reklama i promocja napojów alkoholowych?

Zakaz reklamy napojów alkoholowych oznacza, że nie wolno

„publicznie rozpowszechniać znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych”.

Pod pojęciem reklamy nie należy rozumieć informacji wykorzystywanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

Z kolei pod pojęciem promocji napojów alkoholowych należy rozumieć  ich

„publiczną degustację, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych”..

W jaki sposób można reklamować i promować cydr?

Zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych innych niż piwo nie ma charakteru absolutnego – ustawodawca przewidział pewne wyjątki. Zakazy, o których mowa powyżej nie dotyczą reklamy i promocji napojów alkoholowych prowadzonych:

  • wewnątrz pomieszczeń hurtowni,
  • na terenie wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych;
  • na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (np. restauracje, puby).

Innymi słowy w miejscach wskazanych powyżej dozwolone jest np.

  • prowadzenie degustacji cydru,
  • organizowanie premiowanej sprzedaży cydru (np. oferowanie zakupu trzech opakowań w cenie dwóch, dodawanie gadżetów promocyjnych do opakowań zbiorczych,
  • dystrybuowanie materiałów promocyjno-reklamowych,
  • organizowanie konkursów,
  • prowadzenie reklamy lub promocji w innych formach..

Sponsorowanie

Inną formą działania, która pośrednio wpływa na wzrost rozpoznawalności produktu, i która pod pewnymi warunkami została dopuszczona przez ustawodawcę, jest informowanie o sponsorowaniu. Informowanie o sponsorowaniu, to po prostu prezentowanie informacji zawierającej nazwę sponsora lub jego znak towarowy w związku ze sponsorowaniem. Zgodnie z ustawą, sponsorowanie to:

„bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dla upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę, w zamian za informowanie o sponsorowaniu”.

Możliwość informowania o sponsorowaniu została zróżnicowana ze względu na przedmiot działalności producentów i dystrybutorów napojów alkoholowych.

Jeżeli zasadniczą działalność danego producenta lub dystrybutora stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu, wówczas o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych i innych imprez masowych wolno informować jedynie poprzez umieszczenie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związaną z daną imprezą nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego. Informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu i telewizji, jednak musi ograniczać się wyłącznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów do 18% lub jego znaku towarowego i nie może być prezentowana z wykorzystaniem wizerunku osoby fizycznej.

Powyższe restrykcje nie dotyczą podmiotów, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych zawierających mniej niż 8% alkoholu. Dla przedsiębiorców rozważających rozpoczęcie produkcji lub dystrybucji cydru, których obecna działalność polega na produkcji napojów o zawartości alkoholu powyżej 8% powinni rozważyć powołanie spółki, która koncentrować się będzie wyłącznie na produkcji lub dystrybucji cydru. Powyższy problem w zasadzie nie dotyczy producentów piwa, którzy decydują się na wejście na rynek cydru.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Pin on PinterestShare on RedditEmail this to someonePrint this page
Michał Ceranek

Michał Ceranek

Radca prawny. Partner zarządzający.

Zajmuje się przede wszystkim prawem spółek, prawem reklamy i marketingu, kontraktami i transakcjami handlowymi, zagadnieniami związanymi z produkcją i sprzedażą napojów alkoholowych, e-biznesem oraz nowoczesnymi technologiami.

Poprzedni wpis

Nie chcesz wymienić wodomierza, to zapłacisz więcej? - Joanna Gacek dla Gazety Prawnej

Następny wpis

Majątek wspólny - jak go podzielić?